21 April 2018

Perihal Bayar Per Klik

Bayar Pay Per Klik Click PPC asimita matrama abhasi dayarama prakasakaharuko upasthiti pe - ve (pipisi) sa'itaharuma pha'idaharu pradana gardacha juna 1 99 6 ko bicama lokapriya thiyo. Graha o'esisa eka agrani sa'itaharu madhye eka ho jasale sa'ita prati klika (pipisi) ko pesa gareko cha. Tyo kadama Google le aphno AdWords ko pachi lage.

Eklo indonesiyama, dherai sa'itaharu prati vetana klika (pipisi) chan jasama AdsenseCamp, PPCBlogger ra BloggerBersatu ra aru samavesa chan. Tina sa'itaharuko tulana garda AdsenseCamp PPCBlogger ra Blogger Unite bhanda ucca kamyunikesana pradana gardacha tara sabai tinale uniharuko sevama klika garne klikaharuma pani labhaharu pradana gardacha pranalima adharita vaidha chan.

AdsenseCamp eka Adsense indonesiya vebasa'ita ho jo eka sivi jagoga ko vyapara vibhaga madhye eka ho.Mpyaga yajnakarta ma sthita cha. AdsenseCamp la'i tina grahaka samarthana rakhne sevama dhyana kendrita gardacha juna pratyaksa rupama karyalayama a'era anala'ina (va'i'ema, imela, esa'ema'esa, ra phona) va aphala'ina seva gardacha. AdsenseCamp eka vebasa'ita ho juna tapa'inla'i vijnapana ko lagi vijnapana ko sthana ko rupama sthana ma sthana pradana garera atirikta aya arjita garne avasara pradana gardacha. AdsenseCamp vijnapanadataharuko lagi eka avasara pani pradana gardacha jasale vijnapanaharula'i pracara garna icchuka cha juna vebasa'ita malikaharusamga vitarita garinecha juna AdsenseCamp ma sanjala cha.

Pipisi blagara vijnapana netavarka vijnapana seva ko eka vaisvika pradata ho, utpadana pipisiblagara ko vijnapana prati klika vijnapana (pipisi) cha jo vijnapanadataharu ko pracaraka ko rupa ma intaraneta midiya ko upayoga garera prakasakaharu sanga joda sakate ho ra pratyeka sadasyako vyapara vikasa ra tapa'inko vebasa'ita va blagabata rajasva kama'i pani eka madhyama ho.

BloggerBeruu tapa'inko veba/ blaga bata ni: Sulka kredita prapta garne eka madhyama ho. Bayar Pay Per Klik Click PPC